โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
132 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ  ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510  โดย นายสัมพันธ์ บุษราทิศ  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอพะโต๊ะ  สมัยนั้นเป็นประธานในการจัดตั้ง  มีราษฎร หมู่ที่ 8  และหมู่ที่ 5  ร่วมกันจัดสร้างอาคารชั่วคราวในที่ดินทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์และกันไว้เพื่อสร้างโรงเรียน  มีความกว้างตามหน้าถนนประมาณ 110 เมตร  ความยาวประมาณ 225 เมตร  คิดเป็นเนื้อที่ 24,750 ตารางเมตร  หรือประมาณ 14 ไร่ 77 ตารางวา  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร  คณะผู้จัดตั้งได้ให้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนบ้านพะโต๊ะ ”  และเมื่อวันที่  25  มกราคม  2544  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ”  ต่อมาได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ดังนี้
          อาคารเรียนที่ 1  เป็นอาคารแบบ 002  กว้าง 7 เมตร  ยาว 27 เมตร  โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในวงเงิน 60,000 บาท  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2516  ลักษณะอาคารฝ้าเพดานและฝาบุเสื่อรำแพน  ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนอันเนื่องจากความชำรุดทรุดโทรม  หลังจากโรงเรียนมีอาคารเรียนเป็นเอกเทศแล้ว  ได้นัดทำการสอนครั้งแรก  ในวันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2511
          อาคารเรียนที่ 2  เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1  จำนวน 3 ห้องเรียน  กว้าง 9 เมตร  ยาว 27 เมตร  โดยงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ก่อสร้างเสร็จในปี  พ.ศ. 2515  มีครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนดังนี้
          -  โต๊ะ  ม้านั่งครู           จำนวน   3  ชุด
          -  โต๊ะ  ม้านั่งนักเรียน     จำนวน  60  ชุด
          -  กระดาษปิดฝาพนัง     จำนวน   3  แผ่น
          อาคารเรียนที่ 3  เป็นอาคารเรียนแบบ 017  จำนวน 4 ห้องเรียน  ลักษณะอาคารมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่  เสาคอนกรีต  ต่อไม้ชั้นบน  ฝากั้นด้วยไม้เนื้อแข็ง  เมื่อ พ.ศ. 2520  โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหาร      ส่วนจังหวัดชุมพร 450,000 บาท  ในปี พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างจำนวน 1 ห้องเรียน  และในปี พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณต่อเติมอีก 3 ห้องเรียน  รวมอาคารเรียนแบบ 017  มีห้องเรียนจำนวน 8 ห้องเรียน
          อาคารเรียนที่ 4  เป็นอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26/4  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพรจำนวน 692,000 บาท
          อาคารเรียนที่ 5  เป็นอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร 1,860,000 บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2546
 
อาคารประกอบดังนี้
          อาคารประกอบหลังที่ 1  โรงฝึกงานแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กว้าง 7 เมตร  ยาว 16 เมตร  งบประมาณในการก่อสร้าง 40,000 บาท  สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2521
          อาคารประกอบหลังที่ 2  บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รื้อย้ายจากโรงเรียนบ้านยายพริก     ซึ่งรื้อย้ายมาใน พ.ศ. 2528
          อาคารประกอบหลังที่ 3  บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รื้อย้ายมาจากโรงเรียนบ้านปากเลข
          อาคารประกอบหลังที่ 4  บ้านพักครูแบบกรมสามัญแก้ไขเพิ่มเติม  ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2521  ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 8.5 เมตร  หลังคามุงสังกะสี
          อาคารประกอบหลังที่ 5  บ้านพักครูแบบกรมสามัญ
          อาคารประกอบหลังที่ 6  บ้านพักครูแบบกรมสามัญ
          อาคารประกอบหลังที่ 7  บ้านพักครูแบบกรมสามัญ
          อาคารประกอบหลังที่ 8  บ้านพักครูแบบอาคารชุด  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร  จำนวน 5 หน่วย  สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2533
          อาคารประกอบหลังที่ 9  อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 201/26  ได้รับงบประมาณจำนวน 400,000 บาท  สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2534
          อาคารประกอบหลังที่ 10  ส้วมนักเรียนแบบองค์การฯ  จำนวน 4 ที่นั่ง  งบประมาณ 15,000 บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2521
          อาคารประกอบหลังที่ 11  ส้วมแบบ สปช. 601/26/2  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร  จำนวน 45,000 บาท  สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2534
          ถังน้ำฝนแบบกรมอนามัย  จำนวน 3 ที่  งบประมาณ 20,000 บาท  สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2522
          ถังน้ำฝนแบบ ฝ.33  จำนวน 1 ชุด  งบประมาณ 60,000 บาท  สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535
          สนามฟุตบอลแบบ สปช.  งบประมาณ 400,000 บาท  สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2524 
          สนามวอลเลย์บอลแบบ สปช.  ขนาดกว้าง 9 เมตร  ยาว 18 เมตร  งบประมาณ 60,000 บาท
          ส้วมแบบ สปช. 601/26/2  งบประมาณเหลือจ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  จำนวน 45,000 บาท  สร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2538