โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
132 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
         โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ  มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางภาษาไทยและคณิตศาสตร์  ก้าวทันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม