โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
132 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดทักษะการคิดค้น  การเขียนและสรุปได้
 3. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ดำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 4. จัดสภาพแวดล้อม  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
 5. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 
เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 2. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ได้
 3. บุคลากรมีความรู้ทักษะด้านวิชาการ และการใช้เทคโนโลยีมาปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการสอน
 4. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนและบุคลากร
 5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และธำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
 6. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐ