โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
80 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
คณะผู้บริหาร

นางนงค์นาถ ศรีทองกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา