โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
132 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
บุคลากรโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ

นางสุมณธา แก่นกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุวรรณา ขาวแขก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวรชา เพิ่มพูล
ครู คศ.1

นายนริศร์ ไชยมาตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวกันนิกา ประเสริฐการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวสุธาทิพย์ ทองดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกัญญาณัฐ นบนุ่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธัญญาพร พลากรวัฒนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิภาวรรณ จันทะบุรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชะนิตรา คำหม่อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0936903458

นางสาวกิ่งกาญจนา แก่นกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจุฑารัตน์ สมศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0927508144

นางสาวอัสมา โต๊ะพ่อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัชนี นวลย่อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวญาดา ไชยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายจิระยุ มาตทอง
ครูผู้ช่วย

นายนันทพงษ์ พันธุ์ประวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวพร ศรีคราม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางพรพิมล วรโยธา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0899098317
อีเมล์ : greach.girl@gmail.com