โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
132 หมู่ที่ 8 บ้านพะโต๊ะ  ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิตติราช
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ อัสสัมภิญวงค์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาวดี ชูกุล
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรธิชา บุหงา
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิชานันท์ ภูมีดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรพิชญา มหารัตน์
ตำแหน่ง : อนุกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญจิรา แสงเพ็ชร
ตำแหน่ง : อนุกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิฑัมพร เพชรแก้ว
ตำแหน่ง : อนุกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรพิไล โภคพัฒน์
ตำแหน่ง : อนุกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรกานต์ เพิ่มพูล
ตำแหน่ง : อนุกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาณิสรา ไชยพูล
ตำแหน่ง : อนุกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคุณากร ภิญโญทรัพย์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2